top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Licentie, gebruikersrecht, duur en beëindiging

De licentie voor het IZOOMO Licentie Coachprogramma betreft een exclusieve licentie. Alleen de licentienemer heeft het gebruikersrecht gedurende de duur van de licentie. De duur van de licentie is minimaal 12 maanden. Na 12 maanden wordt zonder opzegging de licentie automatisch verlengd met 12 maanden. De factuur voor 12 maanden wordt voorafgaand aan de periode van 12 maanden in 1 keer voldaan. De factuur zal in de 11e maand worden toegezonden en wordt in 1x voldaan. Opzegging vindt uiterlijk plaats in de 10e maand, en dient schriftelijk plaats te vinden door een mail of een Whatsapp bericht te zenden naar IZOOMO.

Artikel 2: Licentie instrumenten.

De licentie voor het IZOOMO Licentie Coachprogramma geeft toegang tot verschillende digitale instrumenten. De licentienemer dient zelf de digitale instrumenten te laten drukken bij een drukker. IZOOMO levert geen drukwerk aan.

Artikel 3: Privacy

Informatie die privé is wordt niet verspreid door IZOOMO mits anders is overeengekomen.

 

Artikel 4: Betaling

Facturatie wordt gedaan via mail of Whatsapp. De betaling dient gedaan te worden binnen 7 dagen na facturatie en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de start van de opleiding, het coachtraject of de licentieperiode. Na ontvangst van de betaling is de deelnemer verzekerd van deelname.

 

Artikel 5: Annulering opleiding

Indien na inschrijving voor een opleiding er sprake is van annulering vanwege aantoonbare overmacht of een calamiteit aan de zijde van de deelnemer zal restitutie van de betaling plaatsvinden. Ook indien een opleiding niet doorgaat vanwege een te laag aantal deelnemers zal restitutie van de betaling plaatsvinden.

 

Artikel 6: Verplaatsing opleiding

Indien de deelnemer na de start van de opleiding vanwege een calamiteit de deelname aan de opleiding wenst te verplaatsen naar de start van de eerstvolgende opleiding zal de deelnemer verplaatsingskosten gelijk aan 150 euro dienen te betalen. Er zal geen restitutie van de betaling voor de opleiding plaatsvinden. Verplaatsing kan alleen plaatsvinden naar de start van de eerstvolgende opleiding, en niet later.

 

Artikel 7: Veiligheid en aansprakelijkheid

Deelname aan opleidingen, coachtrajecten en/ of het licentieprogramma van IZOOMO geschiedt geheel op eigen risico. IZOOMO wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

 

Artikel 8: Auteursrecht

De inhoud van de leermaterialen die gedeeld wordt tijdens de opleiding mag door de coach die deelneemt worden gedeeld met cliënten in zijn eigen coachpraktijk. Indien de kennis en leermaterialen worden gedeeld met de markt via opleidingen voor coaches vindt er een inbreuk plaats op het auteursrecht. Dit is verboden. Inbreuk op het auteursrecht wordt beschouwd als het verveelvoudigen of openbaar maken van het afzonderlijk werk van de maker of diens rechtverkrijgenden op ongewenste wijze. Indien de ambitie bestaat om het leermateriaal te delen op een andere wijze dan in de eigen coachpraktijk alleen, dan is overleg met IZOOMO verplicht.

 

Artikel 9: Overige bepalingen

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze

situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10: Conformering overeenkomst

De klant verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier voor deelname aan de opleiding, het licentieprogramma of het coachtraject, dat hij de door IZOOMO opgestelde algemene voorwaarden zal na leven.

bottom of page